Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με την ψηφοφορία της 4ης ή 5ης Ιουνίου και τη διαδικασία της ψηφοφορίας με φυσική παρουσία ή με επιστολική ψήφο.

Ψήφος δια ζώσης:

Στο πεδίο για τον υποψήφιο Πρόεδρο σημειώνετε μέχρι ένα (1) σταυρό προτίμησης, στο πεδίο για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσα ευθύνη επιλέγετε ΝΑΙ ή ΟΧΙ, στο πεδίο για τα μέλη του Δ.Σ. σημειώνετε μέχρι έξι (6) σταυρούς προτίμησης και στο πεδίο για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής σημειώνετε μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης.

Επιστολική ψήφος:

Κάθε ένα από τα ψηφοδέλτια (ένα για Πρόεδρο και μέλη του ΔΣ και ένα για Απαλλαγή μελών του ΔΣ και Εξελεγκτική Επιτροπή) θα πρέπει να εκτυπωθούν σε φύλλο Α4, να τοποθετηθεί εντός κλειστού φακέλου διαστάσεων 16,5cm x 11,5cm (ή έστω παρεμφερούς μεγέθους προκειμένου να είναι έγκυρη) και να σταλεί το αργότερο μέχρι τις 2 Ιουνίου στο γραφείο της Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής κυρίας .   Μαρινέττα Χατζησαράντου-Γούναρη  στη Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 15, Πεδίον Άρεως ΤΚ11473, email:[email protected]  και τηλέφωνο:2106425890

 (η έγκαιρη αποστολή μπορεί να αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα του ταχυδρομείου σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής επιστολής ή courier).

Οι δύο (2) φάκελοι με κάθε ένα από τα ανωτέρω ψηφοδέλτια θα πρέπει να τοποθετηθούν εντός μεγαλύτερου φακέλου (οιωνδήποτε διαστάσεων), επί του οποίου θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του μέλους.

Εντός του μεγάλου φακέλου, πέραν των δύο (2) μικρότερων φακέλων με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

α) αντίγραφο της ταυτοποίησης του μέλους που ψηφίζει (αστυνομική/στρατιωτική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, βιβλιάριο υγείας κ.ο.κ.) και β) ΑΜΚΑ, προκειμένου να ελεγχθεί αν είναι μέλος με δικαίωμα ψήφου. Το AMKA δεν είναι απαραίτητο για τους κατοίκους του εξωτερικού.